May 23 2015 0Comment

အသက္ေမြးဝမ္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း

ေဒသခံလူငယ္မ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ၊ ယကၠန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊   ဟိုတယ္ႏွင့္   ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္္ ရည္ရြယ္၍ အေျခခံသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းကို   ေဆာက္လုပ္ သြားပါမည္။
သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အမရပူရယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုဌာနတစ္ခုကိုပါ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမရပူရယဥ္ေက်းမႈ   အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး ရည္ရြယ္ပါသည္။

zoxmbccd

Write a Reply or Comment